กฎเกณฑ์และการกำกับดูแล

กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

NDID อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยได้รับใบอนุญาต Digital ID

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) ระบบการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

กฎกระทรวง กำหนดธุรกรรมที่สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 14 ต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตน พ.ศ. 2562

ประกาศหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know your customer: KYC) สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสภาบันการเงิน ที่ สนส. 19/2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป.4/2566 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำความรู้จักลูกค้า

มาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (มธอ. 11-2566)

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วยแนวทางการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ขมธอ. 23-2563)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. 2565

กฎบัตรบริษัท

กฎบัตร บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการใช้บริการการรับสมัครสมาชิกเข้าใช้บริการบนระบบ โดย NDID ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล จะยึดถือเป็นนโยบายและแนวทางสำคัญในการปฏิบัติตามเพื่อให้บริการด้าน Digital ID Platform ที่มีความปลอดภัยและได้ตามมาตรฐานสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่สมาชิกรวมถึงผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้ NDID ทำหน้าที่ในการสร้าง Trusted Ecosystem โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางเหมือนถนนในการเชื่อมข้อมูล (Shared Databased) ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานข้อมูลของประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกรรม (Data Sharing) และเกิดการทำธุรกรรมผ่านดิจิทัลอย่างแพร่หลายและธุรกิจแบบครบวงจร

กฎบัตรบริษัทฉบับภาษาไทย

กฎบัตรบริษัทฉบับภาษาอังกฤษ

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายและเงื่อนไขการใช้บริการระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์