รับเรื่องร้องเรียน

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการฉ้อโกง จึงได้มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่ดี ทำหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มีดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้

โดยบริษัทมีนโยบายการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ แผนการป้องกันการฉ้อโกงจากการใช้งานระบบ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการให้บริการ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจอาจมีความเสี่ยงในด้านทุจริตนั้นจะได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบและตรงไปตรงมา

หากท่านพบเห็นการกระทำความผิด การทุจริตคอร์รัปชัน การฉ้อโกงจากการใช้ระบบ หรือมีข้อมูลการกระทำที่อาจมีความเสี่ยงต่อการกระทำดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถร้องเรียนได้โดยทำการกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนตามด้านล่าง และนำส่งผ่านช่องทางอีเมลที่ legal@ndid.co.th โดยท่านโปรดมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือฉ้อโกงดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครอง

แบบฟอร์มร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น

ผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเตือนเพื่อให้ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด ระงับการแพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ จะต้องทำการติดต่อและยื่นแบบฟอร์มร้องเรียนพร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.ยื่นคำร้องได้ที่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 27 เลขที่ 252/125 (A) ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2.ผ่านช่องทาง E-mail : Legal@ndid.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อระงับการแพร่หลายหรือนําข้อมูลที่ผิดกฎหมายข้างต้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ ต่อเมื่อผู้ร้องเรียนกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มข้อร้องเรียนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนและนำส่งเอกสารตามช่องทางข้างต้น เพื่อให้บริษัทได้ทำการตรวจสอบระบบและลบข้อมูลให้ท่านต่อไป

แบบฟอร์มข้อร้องเรียน