นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ National Digital ID Co., Ltd. (NDID) เป็นบริษัทที่มีผู้ร่วมทุนหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วย ธนาคารพาณิชย์ไทย (ทั้งรัฐและเอกชน) บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทผู้ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ปัจจุบัน มีผู้ร่วมทุนใน NDID อยู่ประมาณมากกว่า 60 บริษัท ซึ่งผู้ร่วมทุนเหล่านั้นล้วนเป็นบริษัทและองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือสูงและส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นต้น ดังนั้น NDID จึงมีนโยบายการทำงานในด้านต่างๆ ให้เทียบเท่ากับบริษัทและองค์กรที่มีการกำกับดูแลที่ดีดังกล่าวข้างต้น อาทิเช่น งานทางด้านระบบการรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT งานทางด้านนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

เนื่องด้วยความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อระบบจัดการของ NDID ที่ให้บริการต่อลูกค้าในปัจจุบัน NDID จึงให้ความสำคัญและตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 เป็นต้น

1. นิยาม

  1. “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
  2. “NDID” หมายถึง บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด หรือ National Digital ID Co., Ltd. (NDID)
  3. “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ ซึ่งให้บริการโดย NDID
  4. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. รายละเอียดทั่วไป

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อการชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยท่านรับทราบและตกลงว่า NDID อาจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดดังต่อไปนี้ รวมทั้งที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการให้บริการและหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ท่านจึงควรติดตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ อย่างไรก็ดี NDID จะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในหน้าเว็บไซต์นี้ และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ NDID จะแจ้งให้ท่านทราบ

อนึ่ง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการเข้าถึงและใช้เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสมาชิกของ NDID ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ NDID จะได้พัฒนาหรือจัดให้มีขึ้นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม NDID ขอเรียนให้ทราบว่า ด้วยหลักการการบริการของ NDID ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแบบ Data Security and Privacy by Design เป็นบริการที่มี ความปลอดภัยสูงด้วยการใช้เทคโนโลยีแฮชและการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล (Hash – SHA-256, AES-256 & Distributed PKI) และระบบไม่มีการรวมศูนย์เก็บข้อมูล ข้อมูลยังคงอยู่กับหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลและให้บริการลูกค้า ระบบถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Decentralized ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งผู้ดูแลระบบคือ NDID จะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏในระบบนี้คือข้อมูลของลูกค้าใดๆ ดังนั้นโดยระบบการให้บริการแล้วทางสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกจึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ผ่าน NDID

ลักษณะธุรกรรมของ NDID จะไม่มีการติดต่อโดยตรงกับบุคคล หรือ ลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้าบุคคลจะติดต่อผ่านสมาชิกของ NDID โดยตรงไม่ว่าจะเป็น Relying Party (RP), Identity Provider (IdP), หรือ Authoritative Source (AS) ดังนั้น NDID จึงไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆไว้เลย และจึงไม่มีนโยบายใดๆ เช่น การส่ง SMS หรือ อีเมล์ เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลจากใคร

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้และเปิดเผย

NDID เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของท่านที่จะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง คุกกี้จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านกำลังเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมแล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ โดยท่านสามารถปรับโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

NDID ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นมาตรฐานสากลในการสร้างระบบเว็บไซต์ การจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูลไปใช้และการทดสอบ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การใช้บริการ Cyber Security การใช้บริการ Web hosting / Cloud Service ทั้งในและต่างประเทศ

โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ NDID เก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย:

ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: จะรวบรวมข้อมูลที่ท่านส่งให้กับ NDID เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน ความสนใจ และความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านเว็บไซต์ (ถ้ามี)

ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: NDID จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่ NDID ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

ทั้งนี้ รายละเอียดตามข้างต้นเป็นตัวอย่างข้อมูลที่ NDID อาจจะเก็บรวบรวม โดย NDID จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 เท่านั้น

4. วัตถุประสงค์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

NDID นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับ NDID อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

(2) เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในส่วนนี้ NDID อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ของ NDID

(3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการงานด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น

(4) เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ NDID เช่น เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติ พัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง การสำรวจความคิดเห็น รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและโปรโมชันต่างๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่าน

ทั้งนี้ การที่ท่านติดต่อสื่อสารกับ NDID หรือทีมงานของ NDID ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับว่า การติดต่อสื่อสารกับ NDID อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ

การใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก NDID จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลใดโดยปราศจากการอนุญาตจากท่าน อย่างไรก็ดี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามเว็บไซต์นี้ ท่านรับทราบและยินยอมว่า NDID อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับพันธมิตรซึ่งทำงานร่วมกับ NDID หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น บุคคลที่ NDID ได้ว่าจ้างให้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ท่านมากยิ่งขึ้น หรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการให้บริการและการเข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์และเครือข่ายที่ให้บริการโดย NDID หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ NDID (“ผู้รับข้อมูลต่อ”) โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว NDID จะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ NDID ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี หากท่านเชื่อว่าบุคคลที่NDIDเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้างต้น ได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่ NDID ได้กำหนดไว้ ท่านสามารถแจ้ง NDIDเพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป โดย NDID ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบไปพร้อมกันด้วยว่า ท่านได้มีการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อหรือไม่ เนื่องจากอาจเป็นไปได้ว่าผู้รับข้อมูลต่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านจากการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อ ซึ่งในกรณีดังกล่าว NDID ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของผู้รับข้อมูลต่อดังกล่าวได้ ท่านจึงควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของผู้รับข้อมูลต่อด้วย

นอกจากนี้ NDID อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลท่าน รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของ NDID ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ NDID อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ NDID เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

5. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

5.1 หากท่านเชื่อว่า NDID เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อ 3 สามารถติดต่อ NDID ผ่านช่องทางที่ปรากฎบนเว็บไซต์ เพื่อ NDID จะได้ทำการตรวจสอบต่อไป รวมถึง ท่านรับทราบถึงมาตรฐานการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ NDID ซึ่งในกรณีนี้ NDID ไม่อาจรับรองได้ว่าจะไม่มีความบกพร่องหรือความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ดังนั้น NDID จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดในความเสียหายหรือสูญหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกกรณี

5.2 NDID จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นเสี่ยงต่อการละเมิดนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือนโยบายความปลอดภัยของระบบ หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้ลงทะเบียน

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระบบนั้น NDID จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินการลบข้อมูลของท่านออกจากระบบด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของระบบงานในปัจจุบัน อย่างไรก็ดีข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังคงได้รับการบันทึกหรือทำสำเนาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ (Server) ทั้งในและต่างประเทศ หรือระบบสำรอง (Backup System) ของ NDID เพื่อเป็นการสำรองข้อมูลในกรณีที่เกิดความผิดพลาด บกพร่อง หรือเกิดจากความขัดข้องของระบบ หรือในกรณีที่เกิดจากการการกระทำใด ๆ ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายต่อบุคคลหรือซอฟต์แวร์อื่น ตลอดจนเพื่อเก็บเป็นพยานหลักฐาน หรือเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

6. การเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

เว็บไซต์ของ NDID อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน โดย NDID ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

7. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย

บริษัทฯ อาจจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อนโยบายอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัท และข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นจากท่าน โดยบริษัทจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงบนหน้าเว็บไซต์นี้

8. การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ NDID เป็นผู้เก็บรวบรวม และท่านตกลงให้ NDID มีสิทธิในการเก็บ รักษา และนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ NDID ได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ NDID จัดเก็บในปัจจุบัน และที่จะได้จัดเก็บในอนาคต ไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

10. นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (“บริษัท”) อาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (“คุกกี้”) บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้เว็บไซต์สามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น

11. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ (Cookies) คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานการณ์เข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง

12. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

13. ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ประเภทนี้ได้

2. คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำคุณระหว่างการเยี่ยมชม เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง

3. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน (Analytic/Performance cookie) คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้ NDID สามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้ NDID เข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน โดย NDID จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

14. ช่องทางการติดต่อ NDID

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ สามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

ชื่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล: legal@ndid.co.th

สถานที่ติดต่อ: บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด

อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 27 เลขที่ 252/125 (A)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร