เกี่ยวกับ NDID

ความเป็นมา

ริเริ่มจากภาครัฐ ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ลงทุนนำร่องโดยเอกชน

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด เกิดจากการที่ภาครัฐได้ให้ความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการให้บริการประชาชน และภาคธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ในเรื่องของการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนบนโลกดิจิทัล กระทรวงการคลัง และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดตั้ง Digital Identity Committee ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้ตั้งคณะทำงานชุดย่อยอีก 3 คณะ ประกอบด้วย Technical Team, Legal Team และ Pilot Team ขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง ต่อมาจึงได้มีการตั้งบริษัทเนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัดขึ้น เพื่อรับช่วงต่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบ NDID ดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงทำหน้าที่ในการสร้าง Trusted Ecosystem ภายใต้ระบบที่เปรียบเสมือนถนนเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน และการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังเช่นบริษัททั่วไปที่เปิดดำเนินกิจการ โดยในระยะแรก จะเป็นการให้บริการการเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ การขอสินเชื่อออนไลน์ และจะขยายให้ครอบคลุมการให้บริการที่หลากหลายต่อประชาชน จากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น การเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์ การทำประกันชีวิต หรืออาจเป็นไปได้ถึงการพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

NDID มุ่งสร้างประโยชน์ทุกภาคส่วน

NDID ยังสร้างประโยชน์ได้ในทุกมิติ เช่น ในมุมของประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกสบาย ลดต้นทุนในการมาแสดงตน สามารถอ้างอิงการพิสูจน์และยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ได้ รวดเร็วและประหยัดเวลา ลดการกรอกข้อมูล ลดปริมาณเอกสาร การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากขึ้น ตามมาตรฐานสากลของการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน สำหรับมุมของผู้ให้บริการ (หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน) สามารถให้บริการผ่านช่องทาง Online แบบ Real Time ได้ ยกระดับการให้บริการกับลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการได้ และในมุมของระดับประเทศ NDID จะช่วยยกระดับมาตรฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของประเทศให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ สามารถต่อยอดในการพัฒนาระบบการให้บริการอื่นๆต่อไป ให้เกิด Digital Economy ตามนโยบายของภาครัฐ

ลำดับเหตุการณ์