รางวัลและการรับรองมาตรฐานสากล

มาตรฐานสากล

ISO27001:2022

รางวัล

The Global Economics Awards 2023 : Best Identity Verification And Authentication Platform

ASOCIO

THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2022