NDID ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

NDID ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีการพิจารณาและมีคำสั่งออกใบอนุญาตให้แก่ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด สำหรับการประกอบธุรกิจบริการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ใบอนุญาตเลขที่ ธพส. 001-2566 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลที่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2566