NDID รุกคืบวงการตลาดทุน ประกัน และธุรกิจสินเชื่อ

การร่วมมือครั้งสำคัญของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลของประเทศไทย

กรุงเทพฯ (9 พฤศจิกายน 2563) บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด หรือ NDID ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมผู้ประกอบการประกันภัย สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ แถลงข่าวการทดสอบการ ใช้ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน NDID ในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ การเปิดบัญชีกองทุน การซื้อประกัน และการขอ ข้อมูลเครดิต โดยการยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID แบบออนไลน์ 100% เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางไปแสดงตน ณ สถานที่ทําการของผู้ให้บริการ นับเป็นก้าวสําคัญในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการ ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัล

คุณสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า NDID เป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสมาชิก โดยได้เริ่มทดสอบบริการแรกเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพิสูจน์ และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. และในครั้งนี้เป็นการ ขยายการทดสอบไปยังภาคตลาดทุน ภาคการประกันภัย และการขอข้อมูลเครดิตเพื่อบริการสินเชื่อ ซึ่ง ธปท. มีนโยบาย สนับสนุนการสร้างความร่วมมือของภาคธนาคารกับภาคส่วนอื่น ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดและการใช้งาน ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และรองรับการเข้าถึงบริการที่หลากหลายผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่าง ปลอดภัย สะดวก และกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

คุณยศ กิมสวัสดิ์ ประธานสํานักระบบการชําระเงิน สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า กลุ่มธนาคารได้ทดสอบการใช้เทคโนโลยี Biometrics เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากภายใต้ Regulatory Sandbox ของ ธปท. และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ ขยายการทดสอบการใช้งาน NDID ในการยืนยันตัวตนลูกค้าข้ามธนาคาร ซึ่งช่วยยกระดับกระบวนการรู้ จักตัวตนให้มี ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สําหรับการขยายการทดสอบไปสู่ภาคการเงินอื่นในครั้งนี้ กลุ่มธนาคารจะทําหน้าที่เป็นผู้ ให้บริการยืนยันตัวแก่ลูกค้าที่ขอใช้บริการจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกัน และผู้ ประกอบธุรกิจสินเชื่อ โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่ลูกค้าเลือก รวมทั้งได้ถ่ายรูปและปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน และได้ลงทะเบียนบริการ NDID กับธนาคารนั้นแล้ว

คุณกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัทดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากัด (Digital Asset Platform Company Limited หรือ DAP) ภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พัฒนา NDID Proxy ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางในการเชื่อมต่อระหว่างบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี จํากัด (NDID) กับผู้ประกอบการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและง่ายขึ้น บริการ NDID Proxy ช่วยบริหารจัดการต้นทุนการลงทุน ในระบบงาน และลดระยะเวลาการพัฒนาระบบของผู้ประกอบการที่จะเชื่อมสู่ NDID เพื่อให้การพิสูจน์และยืนยันตัวตน ทางดิจิทัลทําได้ตลอดกระบวนการ ซึ่ง DAP มุ่งมั่นสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องวิสัยทัศน์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market Work for everyone” การได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการเชื่อมต่อ NDID นับเป็นการพลิกโฉมหน้าใหม่ของโลกธุรกิจการเงินการลงทุนไทยในยุค New Normal อีกด้วยคุณสุธีรา ศรีไพบูลย์ รักษาการประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลจากภาคธนาคารไปสู่ภาคธุรกิจอื่น เพื่อการใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางมากขึ้น ปัจจุบันมีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามาเป็นสมาชิก บริษัทให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการรักษาความมั่นคงของระบบ ความปลอดภัยของข้อมูล ความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้บริการ และในวันนี้ที่มีการขยายการทดสอบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนข้ามหน่วยงานไปสู่ภาคตลาดทุน ภาคการประกันภัย และการขอข้อมูลเครดิต บริษัทจะมุ่งมั่น พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนี้ ให้รองรับบริการทางดิจิทัลของทั้งภาคธุรกิจและภาค ประชาชนให้เกิดได้อย่างครบวงจร ตอบโจทย์เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศที่เพิ่มขึ้น