NDID เกี่ยวกับเรายังไง? ถ้าไม่สมัครได้หรือไม่?

NDID เป็น ‘ทางเลือก’ ในการเข้าถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยจะเริ่มต้นจากการเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์ที่ท่านสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลา ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 ได้เริ่มบริการเปิดบัญชีเงินฝากข้ามธนาคาร และหลังจากนั้น ได้ทยอยเปิดบริการอื่นๆ เช่น การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ออนไลน์ หลักทรัพย์จัดการกองทุนออนไลน์ การขอสินเชื่อออนไลน์ การยื่นภาษีประจำปีออนไลน์ รวมไปถึงบริการที่เกี่ยวโยงกับภาคการศึกษาและสาธารณสุข เป็นต้น