ระบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้เพียงใด ?

บริการ DID Platform ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลผ่าน NDID นี้ ผ่านโครงการทดสอบนวัตกรรมหรือบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Sandbox) ด้าน Digital ID เป็นหน่วยงานแรก

อีกทั้ง NDID อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ระหว่างการออกใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านExchange Platform ซึ่ง NDID ได้ยื่นขอใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว