ระบบมีการรองรับด้านกฎหมายอย่างไรบ้าง ?

ผลทางกฎหมายของการใช้บริการ ndid นั้น ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 มาตรา 34/3 กำหนดไว้ว่า บุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ผ่านบริการ ndid) ได้รับการสันนิษฐาน/ข้อสันนิษฐานว่าเป็นบุคคลนั้นจริง ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินการต่าง ๆ e-KYC, e-Signatures, e-Contract ในเชิงที่ว่าหากบุคคลใดจะโต้แย้งว่าบุคคลที่ได้รับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ผ่านบริการ ndid) ไม่ใช่บุคคลนั้นจริง บุคคลดังกล่าวจะต้องนำสืบหรือพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานทางกฎหมาย