จะมั่นใจในผู้ให้บริการยืนยันตัวตนผ่าน NDID ได้อย่างไร ?

NDID มีกระบวนการในการรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมการใช้งาน โดยสมาชิกจะต้องผ่านการทดสอบในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงผ่านการตรวจประเมินด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบตามที่ NDID กำหนด โดยผู้ให้บริการแต่ละรายมีหน่วยงานกำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ผู้ให้บริการยืนยันตัวตนทุกราย จะต้องยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (IdP) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์