โครงการสัมมนากฎหมายการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

โครงการสัมมนากฎหมายการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพ จัดขึ้นโดยศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (LDRC) ร่วมกับบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) ในงานสัมมนากฎหมายการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล รวมถึงการลงลายมือชื่อทางดิจิทัลด้วย

 

โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กล่าวต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติและทางผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่าน ศ.พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และท่านผู้พิพากษาชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานสัมมนาฯ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ด้วย

 

นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วมให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนมุมมองในงานสัมมนานี้ ได้แก่ รศ.ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล , คุณพิชญลักษณ์ คำทองสุก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ , คุณณัฐฐินี แก้วสอาด บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด, คุณบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (NDID) และ คุณศุภวัฒก์ ศรีรุ่งเรือง บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับผู้สัมมนาประกอบไปด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล

 

โดยเนื้อหางานสัมมนาได้นำเสนอให้เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการพิสูจน์และยืนยันตัวตน (Digital Identity) การลงลายมือชื่อดิจิทัล และการใช้งานที่มีการให้บริการในปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนประเด็นต่าง ๆ ในทางเทคนิคและประเด็นทางกฎหมายของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนและการลงลายมือชื่อดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยด้วย Digital ID และสร้างระบบนิเวศน์ของ Digital ID ให้รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพื่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลกับทั้งภาครัฐและเอกชน

 

NDID ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมงาน เพื่อช่วยกันพัฒนาการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและการลงลายมือชื่อทางดิจิทัลของประเทศไทย เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ประเทศแห่งดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery