ตัวอย่างการทำธุรกรรมพร้อมลงนามเอกสาร (eKYC, eConsent, eSignature)

Use case :  

การยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีสินเชื่อ โดยขอข้อมูลเครดิตประกอบการพิจารณา และการลงนามเอกสารสัญญาสินเชื่อ